Om oss

Vi är kyrka - Sverige

Vår kyrka lever och är i ständig rörelse!

 

Under hösten 2013 har en grupp katoliker från olika delar av Sverige

bildat föreningen "Vi är kyrka - Sverige"

 

En plattform för katoliker som längtar efter

* samhörighet och kontakt med reflekterande troende

* en aktiv strävan att tolka tidens tecken

* ett vardagligt socialt engagemang

* en generös och välkomnande kyrka där alla döpta kan ta del i

eukaristin, oavsett familjekonstellation

 

Utifrån andra Vatikankonciliets dokument vill vi mötas i

bibelstudier, seminarier, bön, praktiskt och socialt arbete

 

Vi vill föra en mångsidig, engagerad och respektfull dialog

kring frågor såsom

* samarbete och gemenskap i kyrkan

* relationen mellan lekfolk och kyrkans vigda ämbetsbärare

* jämlikhet mellan män och kvinnor

* kvinnors kallelser till kyrkans vigda ämbeten

* homosexuellas situation i kyrkan

* situationen för skilda och omgifta

 

I en levande och trovärdig kyrka får alla viktiga frågor plats

Kärleken till Kristus och evangeliet är rörelsens centrum

och alla som söker detta centrum är välkomna

 

Ulla Westanmo, Erik Westerberg, Kerstin Persson, Hans Reiland

Sture Gustafsson, Elisabet Finné, Cecil de Rozario

 

Du får kontakt med oss via info@viarkyrka.se

BLI MEDLEM. AVGIFT 200 KR OCH STÖD

BETALAS IN TILL bankgiro 504 – 9424.

 

Låt oss hålla hoppet levande!

 

AXPLOCK FRÅN STYRELSEMÖTET 2016 – 01 – 12; VI ÄR KYRKA SVERIGE

Under detta ordinarie styrelsemöte fattades inga formella beslut eftersom vi endast var tre personer närvarande.

Mötet föreslog dock att lägga föreningens årsmöte till den 5 april och då ägna hela denna kväll från kl. 18.00 och framåt endast till föreningens årsmöte. Årsmötet kommer att äga rum i Marie Bebådelse församlingslokaler.

 

Vidare; att Hans så snart som möjligt kontaktar biskopens sekreterare angående styrelsens besök hos biskop Anders i januari eller februari.

 

Att någon gång efter påsk i april eller maj anordna en samtalskväll kring ”Kvinnors röster i kyrkan”. Erik W. åtog sig att inleda denna samtalskväll och knyta samman serien av samtalskvällar kring ”nyttig teologi” och ”kvinnliga kyrkolärare”.

 

Erik W. åtog sig också att undersöka öppettiderna för Café Eugenia så att vi regelbundet kunde ha en vardagkväll i veckan då vi kunde fika tillsammans

 

Vidare föreslog styrelsen att skjuta det planerade panelsamtalet om policy för katolska media till någon gång under hösten 2016.

 

Styrelsen diskuterade också frågan om syftet med våra styrelsemöten primärt skulle vara att samla oss som en samlad aktionsgrupp eller om vi snarare skulle inspirera varandra som en diskussionsgrupp. Det är ibland uppenbara fördelar med att framträda med en röst. Nackdelen är dock att våra reaktioner riskerar att hamna i ett fack för just förväntade ”reformkrav”. Under denna höst har exempelvis enskilda styrelsemedlemmar brevväxlat med biskopen utan att underteckna breven med VÄKS namn. Vi har då upplevt att andra också kan underteckna breven som inte nödvändigtvis delar föreningens programförklaring dels att brevsvaren blir mer nyansrika. Samtidigt finns naturligtvis risken att föreningen förlorar sitt fokus och kanske till och med sin identitet. Det är därför som styrelsen ser fram emot ett årsmöte med ordentligt med tid till ett samtal om föreningens vision och inriktning.

 

Tidpunkten för nästa styrelsemöte föreslogs till onsdagen den 17 februari. Mars månads styrelsemöte har tre föreslagna datum. Först och främst torsdagen den 17 mars, alternativt tisdagen den 15 mars eller onsdagen den 16 mars.

 

Märsta den 15 januari, 2016

Erik Westerberg

sekreterare

På Facebook finns en VÄKS-grupp. Besök den gärna, den heter

Vi är kyrka - Sverige.

REFORMATION 1517 – 2017 --- VÄKS RUNDBREV I OKTOBER 2017

Vänner

Då, 1517, frågade Martin Luther; ”Var finner jag en nådig Gud?” Idag, 2017, kommer ett senkommet svar från självaste ”motståndarsidan”, biskopen av Rom, påven Franciskus; ”Du finner en nådig Gud bland annat i det fältsjukhus som kallas den romerskt - katolska kyrkan”. En lång tid mellan fråga och svar. En allt för lång tid kanske för att sökarna och frågarna idag ens skulle bry sig om att på nytt störa biskopen av Rom med samma envetna och uthålliga fråga. En allt för lång tid kanske för att svaret ens skulle nå utanför Vatikanstatens mossbelupna murar. En allt för lång tid kanske för svaret att ens störa dagordningen i lokala katolska församlingar, som i dessa ”prästbristens” dagar har fullt upp med att putsa kandelabrarna och försvara folktomma men självtillräckliga manliga klerikala institutioner. En allt för lång tid också för våra barn och barnbarn som tröttnat på att vänta i våra kalla kyrkor, alltmedan konservativa och progressiva grälar i sakristian om hur nära ett altare en flicka egentligen får gå.

Dock, ekar Luthers fråga fortfarande med samma existentiella envetenhet hos varje troende, oavsett kyrkotillhörighet. Då som nu bär frågan på en brännande törst som tillfälligt endast kan stillas i mötet med evangeliet om möbelsnickaren och människosonen som ersatte våra blodiga och patriarkala offer med sin egen kropp och sitt eget blod. Förvisso ett evangelium som vi gång på gång som katolska och evangeliska kyrkofamiljer förmått skymma, men som vi trots allt aldrig förmått att helt utsläcka med eller utan våra kyrkors utanpåverk. Idag måste vi helt enkelt vända om till evangeliet för vår egen, för våra kyrkors skull men framförallt för den värld vi håller på att dränka och bränna upp.

Samtidigt, är kyrkan ett tecken, ett sakrament, inte i kraft av sin/vår självtillräckliga styrka utan i kraft av sin/vår bräcklighet. Det är trots allt den gamla kabbalistiska lagen som också evangeliet vidareför utanför judendomen; ”först genom våra sprickor når ljuset in i oss”. Den som först själv legat ner kan alltså själv hela och upprätta. Det som gällde för Petrus gäller också för hans samtida efterföljare i Romstiftet. Det om något är en apostolisk succession som kyrkor borde kunna enas om, för vår och för världens skull.

Vänner; Hur minns vi det femhundraåriga glappet mellan Luthers fråga och Franciskus svar? Ja, det internationella nätverket för ”Vi är kyrka” uppmanar oss att vara kaxiga och tydligt och klart börja med att anslå våra fem programpunkter på kyrkportarna den 29 oktober och kräva av kyrkan: Demokratiska strukturer. Kvinnliga präster. Rättvisa snarare än kanonisk rätt. Gifta präster. En kyrka där alla är välkomna.

Jag inser att jag borde satt igång för länge sedan, men jag inbjuder er alla till nätslöjd så här i elfte timmen. På VÄKS egen facebook – sida, finns både det internationella nätverket liksom

We are Church – Irelands egna posters med anledning av reformationsjubileet. Genom We are Church – Ireland kan vi också använda en mall för en egen affisch, någon som känner sig manad att göra svenska av Googleöversättningarna? Visst, reformationen då liksom nu är alltid en omvändelse till evangeliet om en nådig Gud som visar sig i möbelsnickarens och människosonens gestalt. Kanske är trots allt de fem punkterna nödvändiga om än inte tillräckliga steg på vägen till denna kyrkornas och vår egen omvändelse?

Reformation är naturligtvis sist och slutligen förmågan att fira i glädje allt det stora vi redan fått ta emot genom våra kyrkofamiljers försonade mångfald, samtidigt som vi håller ut i bön för att också våra kyrkoledare ska inse att redan denna försonade mångfald nu brådskande behöver gemenskapen kring sakramenten. Vi är förvisso inte där ännu och endast Gud vet här hur många steg som ännu är nödvändiga. Kanske får dock vi ”vanliga” döpta utlopp för både vår tålmodiga bön liksom vår otåliga väntan på våra kyrkoledningar genom att helt enkelt fira vespergudstjänst ihop? Tisdagen den 17 oktober kl. 18.00 kommer en vespergudstjänst att firas i Marie Bebådelses församling med predikan av Sr. Madeleine Fredell op. Det spännande temat för denna predikan liksom för det efterföljande samtalet är; ”Den heliga Anden är kyrkans verkliga ledare; hur visar vi på det? Anden versus institutionen...” Väl mött alla som kan den 17 oktober på Linnégatan 79.

 

Erik Westerberg

 

VI ÄR KYRKA – SVERIGE, Rundbrev 2017 – 08 -28

 

Samtalskväll och återstående årsmötespunkter

I förra rundbrevet i maj bad jag er reservera torsdagen den 7 september kl. 19.00 i S:ta Eugenias församlingslokaler för en samtalskväll under ledning av Ingrid Lindström – Leo om Den Heliga Teresa av Avila, en helhjärtad kvinna och en av kyrkans reformatorer. I samband med denna samtalskväll har vi också fyra återstående punkter från vårens årsmöte kvar att behandla. Dessa punkter är:

1.Ekonomisk årsredovisning

2.Revisionsberättelse

3.Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

4.Val av revisor

Jag skickar också med detta rundbrev protokollet från vårens ofullständiga årsmöte och passar på att personligen be om ursäkt för att ovanstående punkter inte blev ordentligt behandlade vid vårens årsmöte.

Reformationens imperativ

Kyrkans reformation kommer under detta år att stå i fokus. Minnet av den unge augustinerbrodern Martin Luthers revolutionerande teser från 1517 kommer förhoppningsvis att utmana oss alla till både en evangelisk nytändning liksom till en otålig iver mot en större katolicitet. En katolicitet där också Luthers evangeliska radikalitet har en självklar hedersplats. Idag firar hela Guds folk äntligen detta minne på ett nytt sätt. Inte längre som teologiska försvarstal för det egna samfundets självtillräcklighet utan tvärtom som imperativ mot ”konkreta steg till synlig enhet” som det officiella dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”, uttrycker det. Borta är alltså kontroversteologers gamla hugg och slag, inte nödvändigtvis för att gamla teologiska nyansskillnader blivit ointressanta utan snarare därför att vi alla i Guds folk idag helt enkelt måste hitta konkreta steg till synlig och organisatorisk enhet. Annars kommer helt enkelt våra okatolska och självtillräckliga kristna konfessioner att långsamt dö sotdöden eller i bästa fall förvandlas till harmlösa folkloremuseer, åtminstone här i Europa.

Reformation; att driva Kristus

Det både djupt radikala och traditionella i Luthers teser låg i tanken på att kyrkans tradition alltid stod under ”evangeliet”, alltså, under de befriande och frälsande i berättelserna om Jesus. Kyrkan som ett sakrament för alla människors frälsning, uttryckte det Andra Vatikankonciliet samma omstörtande tankegång några århundraden senare. I grunden samma imperativ att bevara och föra vidare det bärande i kyrkans stora apostoliska tradition utan att förlora genomsiktligheten för evangeliet. I denna mening är kyrkan alltid i behov av reformation. Betydelsebärande element förskjuts med tiden och riskerar att ställa sig mellan människor och evangeliets upprättelse. I dag ser vi tyvärr hur katolska kyrkan idag betraktar den egna kyrkans ledning och kvinnor som två separata storheter. Eller hur samma kyrka föreskriver sexuell avhållsamhet och obligatoriskt celibat för hbtq – personer.

Reformation; att sakna hela kyrkans katolicitet

Martin Luthers djupt katolska teser slutade tyvärr i en lång och sårig kyrkosplittring. En splittring som naturligtvis inte blev mindre sårig när kurfurstar och kungar skyndade till samfundens tjänster med sina våldsmonopol och dödspatruller. Idag är de gamla konfessionella skillnaderna mellan Europas nationalstater i allt väsentligt historia. Italien är ungefär lika mycket ett katolskt land som Sverige är ett lutherskt land. I båda länderna samlas ännu Guds folk för att fira eukaristin på söndag förmiddag, men vi blir allt färre och kanske måste vi vänja oss bort med kyrkor och kapell som vi sedan barnsben tagit för givna. Idag måste vi kanske med både otålighet och med iver kräva konkreta steg för vår frälsnings skull. Som sommarnorrlänning förstår jag inte hur det går att överleva som enskild kristen och ännu mindre som kyrka, när kyrkan definieras som en väska som packas upp en gång i månaden vid en s.k. ”utpost”. Särskilt absurt blir det när denna ”utpost” råkar vara en högst livaktig luthersk församlingskyrka i månadens övriga dagar. Förutom att kyrkosplittringen och bristen på konkreta steg mot synlig enhet äventyrar vår frälsning så är den ett hinder för den kyrka vi alla bekänner i vår trosbekännelse som ”en, helig, katolsk och apostolisk”. Luther gav trots allt sina teser till hela kyrkan och att i självtillräcklighet utestänga dem från oss som kallas ”romerska katoliker” är faktiskt inget annat än att beröva oss en katolicitet som tillkommer oss alla som döpta kristna.

 

Med Vänliga hälsningar och med en förhoppning om ett snart återseende,

Erik Westerberg, för VÄKS styrelse

 

Rundbrev från ordf Erik W – 8 mars 2017

 

Kära medlemmar!

 

Som ni säkert noterat har vårt internationella nätverk ”We are Church – International” nu i dagarna vädjat till påven om att byta ut kardinal Gerhard Müller som prefekt för troskongregationen (http.//www.we-are-church.org). Anledningen till denna vädjan är att kardinal Müller kategoriskt vägrar att samarbeta och erkänna den internationella ”sanningskommission” som påven tillsatt för att gå till botten med de massmord och de övergrepp som skett i katolska barnhem, skolor, kloster, prästseminarier och församlingar runt om i världen. En av kommissionens medlemmar, irländskan Marie Collins har med anledning av kardinalens motstånd avgått med omedelbar verkan.

Så här uttrycker det internationella nätverkets ordförande Sigrid Grabmaier denna vädjan i ett öppet brev till påven Franciskus:

”Troskongregationen har kommit att symbolisera de aspekter av vår kyrka som endast skyddar de klerikala institutionernas makt, ofta på bekostnad av Gudsfolket. Många katoliker ser detta som ett som ett sätt att pervertera snarare än att exemplifiera evangeliet. Vi behöver alltså omgående tydliga och genomgripande förändringar och inte minst en gemensam omvändelse.”

Som katoliker i denna del av världen lever vi väl alla relativt förskonade från ”klerikala institutioners makt” åtminstone här i landet. Samtidigt känner vi ofta vänner och anhöriga som utsatts och farit illa. Själv har jag också en gång tillhört en ordensgemenskap som i början av 80 – talet i USA medvetet förflyttat notoriska pedofiler till internatskolor och församlingar i socioekonomiskt utsatta områden där mexikansk – amerikanska föräldrar inte vanligtvis gjorde rättssaker av sexuella övergrepp på egna eller andras barn. Därför är jag också djupt berörd av och engagerad i det internationella nätverkets kamp för ”tydliga och genomgripande förändringar och inte minst en gemensam omvändelse.”

Vänner, med detta rundbrev vill jag också påminna om vårt gemensamma årsmöte onsdagen den 5 april, kl. 18.00 i Marie Bebådelses församlingslokaler. Som ni vet finns i dagsläget inga nya kandidater till styrelsen. Ett ”tidens tecken” förvisso, men kanske ändå inte slutet på VÄKS som en viktig del i ett lokalt liksom i ett internationellt nätverk. Ett nätverk som otåligt driver ”tydliga och genomgripande förändringar och inte minst en gemensam omvändelse”

 

Varma hälsningar,

Erik Westerberg

 

 

Styrelsen 2017

Ordförande: Erik Westerberg

Ledamöter: Ulla Westanmo (sekr)

Sture Gustafsson

Cecil de Rozario

Hans Reiland

Suppleanter: Kerstin Persson

Elisabet Finné

Föreningens kassör:

Cecil de Rozario

Verksamhet

Hösten 2017:

09 dec 2017 - Ekumenisk reträtt i Marie Bebådelse

- om att lyssna in till Guds ord och andlig frigörelse

Linnegatan 79, med p John McCormack CP (med lunch på Historiska museet)

16 nov 2017 - Ekumenisk samtalskväll i Sta Eugenia, "Kyrkan-Plats för det fria ordet"

Kungsträdgårdsgatan 12, med Lisbeth Gustafsson och Örjan Ekman, moderator: Hans Reiland - 19:00 (efter Kvällsmässa 18:00)

17 okt 2017- VäKS Ekumenisk vesper i Marie Bebådelse,

Linnegatan 79, tisdagen den 17 oktober kl 18:00 med kyrkoherde Matthias och pater John

12 sept 2017- VäKS styrelse möter biskop Anders

Fem personer i styrelsen, nämligen Erik, Cecil, Ulla, Sture och Hans

har meddelat att de deltar vid mötet med biskop Anders och

biskopsvikarie p. Pascal René tisdag den 12 september kl. 17.00.

 

7 sept 2017- Föreningens Extra Årsmöte 2017

Om du har vägarna förbi Sta Eugenia

torsdagen den 7 september kl 17:00 är du välkommen

till en spännande samtalskväll i VÄKS och Katolskt Forums regi.

Efter föredrag av Ingrid Leo om Hl Teresa av Avila,

vidtar de återstående årsmötespunkter från vårens årsmöte.

 

Våren 2017:

 

Föreningens Årsmöte 2017

Marie Bebådelse församlingssal 5 april 18:00

efter Mässan kl 17:00

14 feb och 16 mars 2017 Styrelsemöte, Marie Beb

24 jan 2017 Ekumenisk vespergudstjänst

17.00 i Marie Bebådelse församling

med eftersits, samtal och mättande förfriskningar

 

Hösten 2016:

3 dec 2016 Reträtt i Marie Bebådelse - Advent

 

13 nov 2016 11:00 Temasamtal i Marie Bebådelse, efter Påvens ekumeniska möte med lutheranerna i Lund:

om dokumentet "Från konflikt till gemenskap" klicka för protokoll och dokument

 

18 okt 2016 Caféträff på Sta Eugenia, i Creperiet

 

3 okt 2016 Styrelsemöte

 

Våren 2016:

10 maj 2016

Samtalskväll läs mer här.

 

5 april kl 18. 00 Samtalskväll om föreningen, följt av årsmöte, allt i Marie Bebådelse församlingslokaler, klicka här för att se kallelse med dagordning.

 

Hösten 2015:

 

12 december Reträtt i Marie bebådelse, kl. 10-17 med p. John McCormack, anmäl intresse till hans.reiland@hotmail.com

 

12 november Kvinnliga kyrkolärare: Therese av Lisieux. Samtalskväll i Linköping.

 

26 oktober Ekumenisk samtalskväll om samarbete mot

trafficking och värnandet av dess offer, S:ta Eugenia kl. 19.00.

 

Våren 2015:

4 mars Två år med påve Franciskus, reflektion och

samtal om kyrkan idag. Linköping

 

10 mars Kvinnliga kyrkolärare: Therese av Lisieux

Samtalskväll i Eugenia kl 19

 

24 mars Biskop Anders berättar om Familjesynoden

Samtalskväll i Marie Bebådelse kl 18

 

21 april Årsmöte VÄKS, Eugenia kl 18.45

Kvinnliga kyrkolärare: Katarina av Siena Samtalskväll i Eugenia kl 19.15 Årsmötets protokoll http://1drv.ms/1ziSC7z

 

 

Hösten 2014:

 

14 okt Vad är en nyttig teologi? Fyra

kvinnlig kyrkolärare visar vägen. Samtalskväll i S:ta Eugenia. Sr Madeleine Fredell, OP, inledde, se länk:

http://www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=29

 

7 dec Reträtt

 

Våren 2014

 

7 jan Möte m p Dominik Terstriep och

p. Klaus Dietz, S:ta Eugenia

 

14 feb "Pink Smoke over the Vatican"

filmkväll, samtal med ost och vin.

 

21 mars Samtalskväll om Fransiskus första

år som påve, S:ta Eugenia kl 19.

 

22 april Årsmöte och Seminarium: Familjen

kärnfamilj eller stjärnfamilj?

 

22 maj Stockholm - Montevideo,

Ana Valdes om Uruguay och Sverige

 

 

Hösten 2013:

 

13 nov Besök hos biskop Anders Arborelius

21 nov Föredrag om Olvier le Gendre

8 dec Reträtt hos Dominikansystrarna

 

 

 

Förslag på aktiviteter i linje med vår plattform är mycket välkomna!

Skriv till info@viarkyrka.se

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved